دسته بندی بر اساس سوخت موتورپمپ

موتورپمپ بنزینی                                 موتورپمپ نفت بنزینی                                 موتورپمپ دیزلی

دسته بندی بر اساس خروجی ( اینچ ) موتورپمپ

موتورپمپ یک اینچ                                 موتورپمپ یک و نیم اینچ                                 موتورپمپ دو اینچ

موتورپمپ سه اینچ                                 موتورپمپ چهار اینچ                                 موتورپمپ شش اینچ

دسته بندی بر اساس موتورپمپ بنزینی

موتورپمپ یک اینچ بنزینی                                 موتورپمپ یک و نیم اینچ بنزینی                                 موتورپمپ دو اینچ بنزینی

موتورپمپ سه اینچ بنزینی                                 موتورپمپ چهار اینچ بنزینی

دسته بندی بر اساس موتورپمپ نفتی

موتورپمپ دو اینچ نفت و بنزینی                                 موتورپمپ سه اینچ نفت بنزینی

دسته بندی بر اساس موتورپمپ گازوئیلی

موتورپمپ دو اینچ دیزلی                                 موتورپمپ سه اینچ دیزلی                                 موتورپمپ چهار اینچ دیزلی

موتورپمپ شش اینچ دیزلی

دسته بندی بر اساس عملکرد موتورپمپ

موتورپمپ ارتفاع بالا                                 موتورپمپ لجن کش

موتورپمپ چیست؟

موتورپمپ دستگاهی است جهت انتقال انواع مایعات از دو بخش موتور و پمپ تشکیل شده و این دو بخش توسط کوپلینگ و شاسی با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تشکیل یک دستگاه واحد به نام موتور پمپ را داده اند . بخش موتوری پمپ جهت انتقال قدرت و تأمین انرژی موردنیاز بخش مقابل خود را برعهده دارد و همچنین بخش پمپ دستگاه وظیفه پمپاژ مایعات ، و توزیع آن به محل مربوطه را داشته است .معمولاً موتورپمپ ها در مکان هایی که امکان دسترسی به برق شهری وجود نداشته استفاده می گردند. موتورپمپ ها از لحاظ عملکرد و آبدهی به سه مدل موتورپمپ بنزینی و موتورپمپ دیزلی و نفت و بنزین تقسیم می گردند . که با توجه به آبدهی مورد نیاز از سایز های 1 اینچ تا 6 اینچ در بازار ایران موجود می باشد.

موتورپمپ روبین ژاپن   (  10 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ روبین ژاپن ، نمایندگی موتورپمپ روبین ، پمپ آبکشی روبین ژاپن , Robin WaterPump

شرح موتورپمپ روبین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی روبین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی روبین PTG110
1اینچ/25mm
آبدهی:130لیتر در دقیقه - ارتفاع: 35 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ دو زمانه روبینPTG110
توقف تولید
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین PTG210
2اینچ/50mm
آبدهی:520 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی روبین PTG208
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ارتفاع بالا روبین PTG208H
2اینچ/50mm
آبدهی:400 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 50 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ ارتفاع بالا روبین PTG208H
تماس
موتورپمپ 2 اینچ دیافراگمی بنزینی روبین PTG208D
2اینچ/50mm
آبدهی:125لیتر دردقیقه - ارتفاع: 15 متر - مکش : 8 متر - انتقال مایعات غلیظ و لجن
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ دیافراگمی روبین PTG208D
تماس
موتورپمپ 2 اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
2اینچ/50mm
آبدهی:700لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG208T
تماس
موتورپمپ 3اینچ بنزینی روبین PTG310
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی روبین PTG307
تماس
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG305T 3اینچ/75mm آبدهی:1000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ لجن کش بنزینی روبین PTG305T
تماس
موتورپمپ 3اینچ لجنکش بنزینی روبین PTX301T
3اینچ/75mm
آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ 3اینچ لجن کش بنزینی روبین PTX301
تماس
موتورپمپ 4اینچ لجنکش بنزینی روبین PTG405T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجنکش 4 اینچ بنزینی روبینPTX405T
تماس
موتورپمپ 4اینچ ارتفاع بالا بنزینی روبین PTX401
 4اینچ/100mm
آبدهی:1800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ ارتفاع بالا بنزین روبین PTX401
تماس
موتورپمپ 4اینچ لجن کش بنزینی روبین PTV406T
4اینچ/100mm
آبدهی:2000لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجن کش 4 اینچ آبدهی بالا روبین PTV406T
تماس
موتور پمپ های نفت و بنزین روبین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین PTK210 2اینچ/50mm آبدهی:520لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفتی روبین PTK206
تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین PTK310 3اینچ/75mm آبدهی:800لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفتی روبین PTK306 تماس
موتورپمپ های دیزلی روبین ژاپن
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی روبین PTD306 3اینچ/75mm آبدهی:900لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ گازوئیلی روبین PTD306
تماس
موتورپمپ 3 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD306T 3اینچ/75mm آبدهی:1200لیتر دردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجنکش سه اینچ دیزل روبین PTD306T
تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی روبین PTD406 4اینچ/100mm آبدهی:1300لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ 4 اینچ گازوئیلی روبین PTD406
تماس
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405T 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع:23 متر - مکش: 8 متر- انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ دیزلی لجن کش روبین PTD406T
تماس
موتورپمپ 4 اینچ لجن کش دیزلی روبین PTD405TE 4اینچ/100mm آبدهی:2000لیتردردقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر-انتقال آب گل آلود ،غلیظ و لجن-استارت الکتریکی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ لجن کش دیزلی استارتی روبین PTD405TE
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ روبین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 مهر ١٣٩8)

موتورپمپ دیانا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ دیانا ,نمایندگی پمپ دایانا,لیست قیمت پمپ آبکشی diana,موتور آبکشی دیانا,پمپ بنزینی دیانا,کاتالوگ موتورپمپ diana,نمایندگی موتورپمپ بنزینی دیانا چین,diana,diana Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی diana,واردکننده دیانا ,موتورآب بنزینی دیانا ,موتور آبکش بنزینی دیانا,موتور پمپ بنزینی دیانا چین ، موتور پمپ نفت و بنزین دیانا ، موتورپمپ نفتی diana  ، موتور آب دیزلی دیانا ، موتور پمپ گازوئیلی diana

شرح موتورپمپ دیانا
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی دیانا
موتورپمپ 1 اینچ دو زمانه بنزینی دیانا
1اینچ/25mm
آبدهی:116لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ بنزینی diana
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی 7 اسب دیانا
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی diana تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی 7 اسب دیانا 3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی diana تماس
موتور پمپ های نفت و بنزینی دیانا
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین دیانا طرح هوندا
2اینچ/50mm آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ نفتی diana تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین دیانا طرح هوندا 3اینچ/80mm آبدهی:900 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ نفتی diana تماس
موتور پمپ های گازوئیلی دیانا
موتورپمپ 2 اینچ گازوئیلی دیانا
2اینچ/50mm آبدهی:550لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ دیزل diana تماس
موتورپمپ 3 اینچ گازوئیلی دیانا 3اینچ/80mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ دیزل diana تماس
موتورپمپ 4 اینچ گازوئیلی دیانا 4اینچ/100mm آبدهی:1500 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ دیزل diana تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ دیانا کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩9)

موتورپمپ کوشین برند ژاپن ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ کوشین ژاپن,نمایندگی موتورپمپ koshin honda,لیست قیمت پمپ آبکشی koshin,موتور آبکشی کوشین,پمپ بنزینی کوشین,کاتالوگ موتورپمپ روبین کوشین,نمایندگی موتورپمپ بنزینی کوشین ژاپن ,koshin pump ,robin koshin Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی کوشین ژاپن , واردکننده موتورپمپ کوشین جاپن , موتورآب بنزینی koshin , موتور آبکش بنزینی honda koshin,موتور پمپ بنزینی koshin

شرح موتور پمپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های کوشین ژاپن
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی دو زمانه کوشین sev-25l
1اینچ/25mm
آبدهی:110لیتر در دقیقه - ارتفاع: 32 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ یک بنزینی کوشین ژاپنSEV-25L
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی کوشین SEV-50X
2اینچ/50mm
آبدهی:620لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی کوشین ژاپنsev-50x
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی کوشین SEV-80X
3اینچ/80mm
آبدهی:1050 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی کوشین ژاپنsev-80x تماس
موتور پمپ های روبین کوشین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی روبین کوشین SE-50X 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی روبین کوشین se-50x تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی روبین کوشین SE-80X 3اینچ/80mm آبدهی:930لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی روبین کوشین se-80x تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفت و بنزین روبین کوشین SE-50XK 2اینچ/50mm آبدهی:560لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت بنزینی روبین کوشین se-50xk تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفت و بنزین روبین کوشین SE-80XK 3اینچ/80mm آبدهی:880لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت بنزین روبین کوشین se-80xk تماس
موتور پمپ های هوندا کوشین ژاپن
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی هوندا کوشین SEH-50X 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی هوندا کوشین seh-50x تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی هوندا کوشین SEH-80X 3اینچ/80mm آبدهی:930لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی هوندا کوشین seh-80x تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کوشین ژاپن کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 25 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ هیوندای تحت لیسانس کره  (  5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ هیوندای , نمایندگی پمپ هیوندای , لیست قیمت پمپ آبکشی هیوندای , موتور آبکشی هیوندای کره , پمپ بنزینی هیوندای , کاتالوگ موتورپمپ Hyundai , نمایندگی موتورپمپ بنزینی hyundai, Hyundai Water Pump , قیمت موتورپمپ هیوندای , لیست قیمت موتورآب کشاورزی هیوندای , کتلوگ موتور آبکش هیوندای کره , نمایندگی رسمی موتورپمپ هیوندای , کاتالوگ پمپ آبکشی هیوندای , لیست قیمت موتورپمپ هیوندای , خرید موتور آب هیوندای , موتور پمپ هیوندای کره , توزیع انواع موتورپمپ بنزینی هیوندای , فروش موتور پمپ دیزلی هیوندای , موتور آبکشی کره ای , موتورآب گازوئیلی هیوندای

شرح موتورپمپ هیوندای
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی هیوندای 236WP 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی 236-WP تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی هیوندای 336WP
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی 336-WP تماس
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی هیوندای HW340-DP 3اینچ/80mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ گازوئیل HW340 تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457-DP 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ هندلی موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ گازوئیل HW457 تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی هیوندای HW457E-DP 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز/ استارت الکتریکی
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ گازوئیل HW457E تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ هیوندای کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 مهر ١٣٩8)

موتورپمپ راتو تحت لیسانس استرالیا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ راتو ، نمایندگی موتورپمپ راتو ، پمپ آبکشی راتو چین , RATO WaterPump

شرح موتورپمپ راتو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی راتو
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی راتو RT25ZB20
1اینچ/25mm
آبدهی:133لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ بنزینی راتو

تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی راتو RT50ZB28
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی راتو تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی راتو RT80ZB28
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی راتو تماس
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی راتو RT100ZB28
4اینچ/100mm
آبدهی:1500لیتر دردقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ بنزینی راتو تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ راتو کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ LONCIN  کیفیت بالا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

 موتورپمپ loncin ,نمایندگی پمپ لانسین , لیست قیمت پمپ آبکشی لانسین , موتور آبکشی loncin ,پمپ بنزینی Loncin , کاتالوگ موتورپمپ لانسین , نمایندگی موتورپمپ بنزینی لانسین چین , Loncin , loncin Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی لانسین چین , واردکننده Loncin , موتورآب بنزینی Loncin , موتور آبکش بنزینی Loncin , موتور پمپ بنزینی Loncin چین ، موتورپمپ دیزل LONCIN ، موتور پمپ طرح هوندا Loncin موتورپمپ طرح هوندا لانسین ، موتورپمپ طرح آمریکایی ، موتورپمپ طرح ژاپنی Loncin ، موتورپمپ گازوئیلی Loncin

شرح موتورپمپ Loncin
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی Loncin
موتور پمپ 1 اینچ بنزینی loncin LC25ZB36-1.2Q
1اینچ/25mm
آبدهی: 183 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 36 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ  بنزینی چهار زمانه لانسین LC25ZB
تماس
موتور پمپ 2 اینچ بنزینی loncin LC50ZB30-4.5Q
2اینچ/50mm
آبدهی: 500 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ  بنزینی لانسین LC50ZB تماس
موتور پمپ 3 اینچ بنزینی loncin LC80ZB35-4.5Q
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ  بنزینی لانسین LC80ZB تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ LONCIN کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 25 مهر ١٣٩8)

موتورپمپ دوو تحت لیسانس کره  ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ دوو کره ، نمایندگی موتورپمپ دوو ، پمپ آبکشی دوو , Daewoo WaterPump

شرح موتورپمپ دوو
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی دوو GAE50
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی دووGAE50
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی دوو GAE80
3اینچ/80mm
آبدهی:750 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی دوو GAE80
تماس
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی دوو GAE100 4اینچ/100mm آبدهی:1150 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 18 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ بنزینی دوو GAE100
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ دوو کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 مهر ١٣٩8)

موتورپمپ جن پاور ترکیه     ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ جن پاور ترکیه ، نمایندگی موتورپمپ ترکیه ای ، پمپ آبکشی جن پاور , Gen Power WaterPump

شرح موتورپمپ جنپاور
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ بنزینی جنپاور GBP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:200لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک و نیم اینچ بنزینی جن پاور
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی جن پاور GBP20
2اینچ/50mm
آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی جن پاور
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی جنپاور GBP30 3اینچ/75mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی جن پاور
تماس
موتورپمپ 4 اینچ بنزینی جن پاور GBP40 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ چهار اینچ بنزینی جن پاور
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ جن پاور ترکیه کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی  19 مهر 1398)

موتورپمپ واکسون (کیفیت بالا) ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ وکسون ,نمایندگی پمپ واکسون,لیست قیمت پمپ آبکشی vackson,موتور آبکشی vackson,پمپ بنزینی واکسون,کاتالوگ موتورپمپ vackson,نمایندگی موتورپمپ بنزینی وکسون چین,vackson,vackson Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی واکسون,واردکننده وکسون,موتورآب بنزینی واکسن,موتور آبکش بنزینی واکسون ، موتورپمپ نفت و بنزینی واکسون ، موتورپمپ طرح هوندا واکسون ، موتور پمپ طرح روبین واکسون ، موتورپمپ نفتی وکسون ,موتور پمپ بنزینی واکسون چین

موتور پمپ طرح هوندا واکسون

شرح موتورپمپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی طرح هوندا واکسون
موتورپمپ 1 اینچ دو زمانه واکسونWD10X 1اینچ/25mm
آبدهی:110لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ یک اینچ طرح هوندا واکسون WD10R
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی واکسونWP-50
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی طرح هوندا واکسون WP50 تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی واکسونWP-80
3اینچ/80mm
آبدهی:960 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی طرح هوندا واکسون WP80 تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفتی واکسونWP-50K
2اینچ/50mm
آبدهی: 500 لیتر دردقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت و بنزین طرح هوندا واکسون WP50K تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفتی واکسونWP-80K 3اینچ/80mm آبدهی: 920 لیتر دردقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت و بنزین طرح هوندا واکسون WP80K تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ طرح هوندا واکسون کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتور پمپ طرح روبین واکسون

شرح موتورپمپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی طرح روبین واکسون
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی واکسونRBP-205 2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 29 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ بنزینی طرح روبین واکسون RBP210
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی واکسونRBP-305
3اینچ/80mm
آبدهی:1000لیتر در دقیقه - ارتفاع: 29 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ بنزینی طرح روبین واکسون RBP310 تماس
موتورپمپ 2 اینچ نفتی واکسونWP20-KR
2اینچ/50mm آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دو اینچ نفت و بنزین طرح روبین واکسون WP20K تماس
موتورپمپ 3 اینچ نفتی واکسونWP30-KR
3اینچ/80mm
آبدهی:1000لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ سه اینچ نفت و بنزین طرح روبین واکسون WP30K تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ طرح روبین واکسون کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 9 شهریور ١٣٩8)

موتورپمپ ERMA  کیفیت بالا ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ erma,نمایندگی پمپ ارما,لیست قیمت پمپ آبکشی ارما,موتور آبکشی erma,پمپ بنزینی erma,کاتالوگ موتورپمپ ارما,نمایندگی موتورپمپ بنزینی ارما چین,اِرما,erma Trush pump نمایندگی رسمی موتور آبکشی ارما چین , واردکننده ERMA , موتورآب بنزینی ERMA , موتور آبکش بنزینی ERMA , موتور پمپ بنزینی ERMA چین ، موتورپمپ دیزل ERMA ، موتور پمپ طرح روبین ERMA موتورپمپ طرح هوندا ، موتورپمپ طرح کره ، موتورپمپ طرح کاما ERMA ، موتورپمپ گازوئیلی ERMA

شرح موتورپمپ Erma
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتور پمپ های بنزینی ERMA
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح هوندا ERMA WP20X
2اینچ/50mm
آبدهی: 600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ  بنزینی طرح هوندا ERMA
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح هوندا ERMA WP30X
3اینچ/80mm
آبدهی: 1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ  بنزینی طرح هوندا ERMA تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح روبین ERMA RBP210
2اینچ/50mm
آبدهی:550 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ طرح روبین بنزینی ERMA
ناموجود
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح روبین ERMA RBP310
3اینچ/80mm
آبدهی:850 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ طرح روبین بنزینی ERMA ناموجود
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ ERMA کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 25 شهریور ١٣٩8)

موتور پمپ ویما چین  ( 5 سال خدمات پس از فروش )

موتورپمپ ویما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی ویما ، پمپ آبکشی ویما چین , Weima WaterPump

شرح موتورپمپ ویما
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ های بنزینی ویما ساخت چین
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی ویما WMQGZ50-30
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ بنزینی ویما WMQGZ50
ناموجود
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی ویما WMQGZ80-30
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ بنزینی ویما WMQGZ80
ناموجود
موتورپمپ 3 اینچ گل کش ویما WMPW80-26 3اینچ/80mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب لجنی و غلیظ
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ لجن کش بنزینی ویما WMPW80 ناموجود
موتورپمپ های گازوئیلی ویما ساخت چین
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی ویما WMCGZ80-30 3اینچ/80mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ گازوئیلی ویماWMCGZ80
ناموجود
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100-30 4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ گازوئیلی هندلی ویماWMCGZ100
ناموجود
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی ویما WMCGZ100E-30
4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ استارتی گازوئیلی ویما WMCGZ100E
ناموجود
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ ویما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19مهر ١٣٩8)

موتور پمپ کوپ چین     ( 6 ماه گارانتی عیوب کارخانه کمپانی KOOP )

موتورپمپ کوپ چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کوپ ، پمپ آبکشی کوپ چین , KOOP WaterPump

شرح موتورپمپ کوپ
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50L باک بزرگ
2اینچ/50mm
آبدهی:600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 26 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ دو اینچ دیزلی koop kdp50l
تماس
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80L باک بزرگ
3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ سه اینچ دیزلی koop kdp80l
تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کوپ KDP100L باک بزرگ 4اینچ/100mm آبدهی: 1600لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ دیزلی koop kdp100l
تماس
موتورپمپ 6 اینچ دیزلی کوپ KDP150L باک بزرگ 6اینچ/150mm آبدهی:2833 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 21 متر - مکش : 7 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ شش اینچ دیزل koop kdp150
تماس
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کوپ KDP50CLA ارتفاع بالا 2اینچ/50mm آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع:80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ ارتفاع بالا دو اینچ koop50cla
تماس
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80CL ارتفاع بالا 3اینچ/80mm آبدهی:670 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 80 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ ارتفاع بالا سه اینچ دیزل کوپ80CLE
تماس
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کوپ KDP80WB لجن کش 3اینچ/80mm آبدهی:1200 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر- انتقال لجن و مایعات
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ لجن کش گازوئیلی Koop KDP80WB
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کوپ کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 مهر 1398)

موتور پمپ کاما چین     ( 5 سال خدمات پس از فروش  )

موتورپمپ کاما چین ، نمایندگی موتورپمپ چینی کاما ، پمپ آبکشی کاما چین , KAMA WaterPump

شرح موتورپمپ کاما
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1.5 اینچ دیزلی کاما KDP15
1.5اینچ/40mm
آبدهی:250 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 28 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک و نیم اینچ دیزلی کاما
ناموجود
موتورپمپ 2 اینچ دیزلی کاما KDP20
2اینچ/50mm
آبدهی:600 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 23 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور پمپ دیزلی دو اینچ کاما
تماس
موتورپمپ 3 اینچ دیزلی کاما KDP30
3اینچ/75mm آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 22 متر - مکش : 8 متر -انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ گازوئیلی سه اینچ کاما
تماس
موتورپمپ 4 اینچ دیزلی کاما KDP40
4اینچ/100mm آبدهی:1600 لیتر در دقیقه - ارتفاع:20 متر - مکش : 8 متر- انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ چهار اینچ دیزلی کاما
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتور پمپ کاما کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروزرسانی 19 مهر 1398)

موتورپمپ طرح هوندا-ونکسین - یونیک   

موتورپمپ ونکسین ، نمایندگی موتورپمپ طرح هوندا ، پمپ آبکشی بنزینی طرح هوندا , Wenxin WaterPump

شرح موتورپمپ ونکسین
دهانه خروجی
سایر مشخصات
تصویر
اطلاعات بیشتر
قیمت(ریال)
موتورپمپ 1 اینچ بنزینی دو زمانه WX-WP10 1 اینچ /
25mm
موتور 2 اسب دو زمانه - آبدهی:120لیتر در دقیقه - ارتفاع: 25 متر - مکش : 6 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک اینچ دو زمانه ونکسینwp10
تماس
موتورپمپ 1.5 اینچ بنزینی دو زمانه WX-WP15 1.5 اینچ /
40mm
موتور 2 اسب دو زمانه -آبدهی:250 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 30 متر - مکش : 8 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتورپمپ یک و نیم اینچ بنزینی ونکسین wp15
تماس
موتورپمپ 2 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP20
2اینچ/50mm
آبدهی:500لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز
موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور آب بنزینی دو اینچ بنزینی wenxin wp20
تماس
موتورپمپ 3 اینچ بنزینی طرح هوندا WX-WP30 3اینچ/80mm
آبدهی:1000 لیتر در دقیقه - ارتفاع: 27 متر - مکش : 7 متر - انتقال آب سطحی تمیز موتورپمپ ، پمپ آبکشی ، موتورآبکش ، واترپمپ کشاورزی ، موتورپمپ کشاورزی ، موتورآب کشاورزی صنعتی موتور آب بنزینی سه اینچ بنزینی wenxin wp30
تماس
توضیحات بیشتر : جهت مشاهده اطلاعات کامل و دریافت کاتالوگ بر روی مدل موتورپمپ ونکسین کلیک نمایید .

قیمت ها بدون اطلاع قبلی قابل تغییر می باشد.( بروز رسانی 19 مهر 1398)

 


سایر موتورپمپ ها :

موتور پمپ ، موتورپمپ ، موتور آبکش  ، موتور آب کشاورزی ، موتورپمپ دو اینچ ، موتور پمپ سه اینچ ، موتور پمپ یک اینچ ، موتورپمپ یک و نیم اینچ ، موتورپمپ چهار اینچ ، موتورپمپ گازوئیلی ، موتورپمپ نفتی ، موتور پمپ بنزینی ، موتور پمپ ارتفاع بالا ، موتورپمپ جیاندانگ ، موتورپمپ سنسی ، موتورپمپ لانسین ، موتورپمپ یونیک ، موتورپمپ پوتر ، موتورپمپ  هوندا، موتورپمپ یونیک ، موتورپمپ ورما ، موتورپمپ  وگو ، موتورپمپ والکانو ، موتورپمپ verma